مشخصات هواپیما MD-82-83
تعداد  هواپیما 5 فروند
ظرفیت مسافر 163-158
حداکثر وزن برخاست 67812 کیلوگرم - 72574 کلیوگرم
طول بال 32.8 متر
طول بدنه 41.88 متر
ارتفاع 2.19 متر
حدکثر سقف پرواز 32000 پا